MegaBits.lv - ir tiešsaites žurnāls, kur tu vari atrast jaunumus un ziņas par mūsdienīgam tehnoloģijam


Ievads

Šie tīmekļa vietnes standartnoteikumi un nosacījumi, kas rakstīti šajā tīmekļa vietnē, reglamentē mūsu tīmekļa vietnes, MegaBits.lv, kas pieejama vietnē MegaBits.lv, izmantošanu.

Šie Noteikumi tiks pilnībā piemēroti un ietekmēs jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat pieņemt visus šeit rakstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs nedrīkstat izmantot šo Tīmekļa vietni, ja nepiekrītat kādam no šiem Tīmekļa vietnes standarta noteikumiem un nosacījumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Saskaņā ar šiem Noteikumiem visas intelektuālā īpašuma tiesības un šajā Tīmekļa vietnē ietvertie materiāli, izņemot jums piederošo saturu, pieder uzņēmumiem, uz kuriem veda weblapas satura saites.

Ierobežojumi

Jums ir īpaši ierobežotas visas turpmāk minētās tiesības:

  • publicēt jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu citos plašsaziņas līdzekļos;
  • pārdot, piešķirt apakšlicences un/vai citādi komercializēt jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu;
  • publiski izpildīt un/vai rādīt jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu;
  • izmantot šo Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas ir vai var būt kaitīgs šai Tīmekļa vietnei;
  • izmantot šo Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas ietekmē lietotāju piekļuvi šai Tīmekļa vietnei;
  • izmantot šo Tīmekļa vietni pretēji spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem vai jebkādā veidā var kaitēt Tīmekļa vietnei vai jebkurai personai vai uzņēmumam;
  • iesaistīties jebkādā datu ieguvē, datu vākšanā, datu iegūšanā vai jebkādā citā līdzīgā darbībā saistībā ar šo Tīmekļa vietni;
  • izmantot šo Tīmekļa vietni jebkādai reklāmai vai mārketingam.

Piekļuve noteiktām šīs Tīmekļa vietnes jomām ir ierobežota, un Uzņēmuma nosaukums pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var turpmāk ierobežot jūsu piekļuvi jebkurām šīs Tīmekļa vietnes jomām. Jebkurš lietotāja ID un parole, kas jums var būt šajā Tīmekļa vietnē, ir konfidenciāli, un arī jums ir pienākums saglabāt konfidencialitāti.

Jūsu saturs

Šajos Tīmekļa vietnes standarta noteikumos un nosacījumos "Jūsu saturs" ir jebkurš audio, video teksts, attēli vai citi materiāli, ko izvēlaties parādīt šajā Tīmekļa vietnē. Parādot Jūsu Saturu, Jūs piešķirat Uzņēmuma nosaukumam neekskluzīvu, neatsaucamu, neatsaucamu, sublicencējamu licenci visā pasaulē to izmantot, reproducēt, adaptēt, publicēt, tulkot un izplatīt jebkurā plašsaziņas līdzeklī.

Jūsu Saturam ir jābūt jūsu paša radītam, un tas nedrīkst aizskart nevienas trešās personas tiesības. Uzņēmuma nosaukums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma no šīs Tīmekļa vietnes izņemt jebkuru Jūsu Saturu.

Nekādas garantijas

Šī Tīmekļa vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir", ar visām kļūdām, un Uzņēmuma nosaukums neizsaka nekādus apgalvojumus vai garantijas saistībā ar šo Tīmekļa vietni vai šajā Tīmekļa vietnē ietvertajiem materiāliem. Tāpat nekas šajā Tīmekļa vietnē nav interpretējams kā ieteikums jums.

Atbildības ierobežojumi

Ne Sabiedrības nosaukums, ne tās amatpersonas, direktori un darbinieki nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādu atbildību, kas izriet no šīs Tīmekļa vietnes lietošanas vai jebkādā veidā ir saistīta ar to, neatkarīgi no tā, vai šāda atbildība izriet no līguma. Uzņēmuma nosaukums, tostarp tā vadītāji, direktori un darbinieki, nav atbildīgi par jebkādu netiešu, izrietošu vai īpašu atbildību, kas izriet no šīs Tīmekļa vietnes lietošanas vai jebkādā veidā ir saistīta ar tās lietošanu.

Kompensācija

Ar šo jūs pilnībā atbrīvojat MegaBits.lv no jebkādām un/vai visām saistībām, izmaksām, prasībām, prasījumiem, prasībām, zaudējumiem un izdevumiem, kas jebkādā veidā radušies saistībā ar to, ka jūs pārkāpjat kādu no šo Noteikumu noteikumiem.

Atdalāmība

Ja kāds no šo Noteikumu noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šādi noteikumi tiek dzēsti, neietekmējot pārējos Noteikumu noteikumus.

Noteikumu izmaiņas

Uzņēmuma nosaukums drīkst pārskatīt šos Noteikumus jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, un, izmantojot šo Tīmekļa vietni, no jums tiek sagaidīts, lai jūs regulāri pārskatītu šos Noteikumus.

Nodošana

Sabiedrības nosaukums drīkst bez iepriekšēja brīdinājuma cedēt, nodot un slēgt apakšuzņēmuma līgumus par savām tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tomēr jums nav atļauts cedēt, nodot vai slēgt apakšuzņēmuma līgumus par savām tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Pilnīgs līgums

Šie Noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp Uzņēmuma nosaukumu un jums saistībā ar šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus un vienošanās.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar valsts likumiem, un jūs pakļaujaties valsts štata un federālo tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai valstī esošo štatu un federālo tiesu jurisdikcijā jebkādu strīdu risināšanai.